Contact schept Kracht
Informatie
test-omgeving

Alle leden van CsK worden jaarlijks uitgenodigd voor de ledenvergadering. Een verslag daarvan wordt verspreid. Daarnaast verstuurt de secretaris enkele keren per jaar de zogenaamde Mededelingen. De mededelingen bevatten actuele informatie over de gang van zaken binnen de vereniging. Een compilatie van informatie uit de verslagen en de mededelingen treft u hierna aan.Algemene Ledenvergadering

Raadpleeg de agenda

Contributie
De jaarlijkse contributie is in de laatste Algemene Ledenvergadering vastgesteld op € .

E-mail adressen
Bestuur en sectiehoofden proberen waar mogelijk met de leden te communiceren per e-mail.
Leden die hun e-mail adres nog niet hebben doorgegeven of van wie dat is veranderd worden verzocht dit te melden aan de .

Betalen van uitnames
De vereniging streeft ernaar om zo efficiënt mogelijk te werken en de kosten zoveel als mogelijk te drukken. Zo ook de bankkosten. De bank houdt van iedere betaling die u doet een vast bedrag in (momenteel € 0,15). Kleine betalingen zijn dus relatief duur.
Om de bankkosten te drukken is het systeem buffer-rekening ingevoerd.
Alle leden hebben een eigen 'buffer'-rekening. Kleine uitnames hoeven nu niet meer apart te worden betaald, maar worden betaald uit de buffer. U dient er wel voor te zorgen dat er een positief saldo op uw buffer-rekening staat.
Een betaling op uw buffer (minimaal € 10,00), doet u door een bedrag te storten op hetzelfde iban-nummer () waarop u ook de grotere uitnames betaalt.
De grotere uitnames dient u binnen een week, met vermelding van het 4 cijferige zendingnummer, te betalen. U ontvangt regelmatig per email een overzicht met daarop alle mutaties op uw buffer-rekening.
Na beëindigen van het lidmaatschap wordt het saldo van de bufferrekening teruggestort.

Controle ontvangen rondzendingen
Bij ontvangst van een rondzending dient men te controleren of alle boekjes en enveloppen, zoals vermeld op de circulatielijst, inderdaad aanwezig zijn. Ook moet men alle boekjes en enveloppen controleren op lege, niet-afgestempelde vakjes, resp. ontbrekende stukken. Wordt er hierbij door een lid een vermissing geconstateerd, dan is de voorganger aansprakelijk voor de waarde van het ontbrekende. Daarom is het van groot belang de controle zorgvuldig uit te voeren en niet gemakshalve aan uw opvolger over te laten. Constateert u een vermissing, neemt u dan eerst contact op met uw voorganger en probeert u er samen uit te komen. Maak vervolgens een aantekening in het boekje, onder afdruk van uw nummerstempel. Als u vermoedt dat er zegels zijn omgeruild, moet u meteen contact opnemen met uw sectiehoofd.

Aantekenen !!!
Nog steeds blijkt het incidenteel voor te komen dat leden zendingen niet aangetekend, maar als gewoon postpakket (al dan niet met "verhoogde aansprakelijkheid") verzenden, Deze leden stellen zichzelf en de vereniging bloot aan een onaanvaardbaar risico. Als zodoende een zending vermist zou raken, zou onze verzekering niets uitkeren en zou de vereniging, om aan haar verplichtingen tegenover de inzenders te kunnen voldoen, het betreffende lid voor de volledige waarde van de zending aansprakelijk moeten stellen. Gelukkig heeft een dergelijke situatie zich nog nooit voorgedaan.

Ledenwerving
De laatste jaren heeft het bestuur een aantal keren een advertentie van CsK laten opnemen onder de kleine annonces en dit is uitermate succesvol gebleken. Het heeft een behoorlijk aantal reacties opgeleverd en uit die groep ook een aantal nieuwe leden. Toch is het belangrijkste de mond op mond reclame van eigen leden. Laat eens aan uw kennissen en vrienden een rondzenddoos van CsK zien. Wellicht weet u hen over te halen lid te worden van onze vereniging. De prijs van het lidmaatschap kan zeker geen belemmering zijn! Geeft u het adres van het aspirant lid door via een e-mail aan de en hij handelt de rest af.
Laatste update: 05-07-2019  
Postzegelrondzendvereniging 'Contact schept Kracht' Voor leden, door leden
Informatie: